Werkgroep Zonnepark Westerlee

Omwonenden van het beoogde zonnepark in Westerlee kunnen deelnemen aan de werkgroep Zonnepark Westerlee. In goed overleg kan ook een afvaardiging van lokale maatschappelijke organisaties aansluiten zoals van dorpsraden, natuurorganisaties en ondernemersverenigingen.

Wilt u deelnemen aan de werkgroep? Mail ons uw naam, adres en 06-nummer

Wat houdt deelname in?

Deelname aan de werkgroep biedt omwonenden en andere deelnemers de mogelijkheid hun wensen, ideeën en vragen rondom het zonnepark te delen. Zo kunnen ze invloed uitoefenen op het plan voor het zonnepark en kennis opdoen over bijvoorbeeld de opbrengst en de effecten ervan. De inbreng voor het plan van het zonnepark komt in goed overleg tussen de deelnemers tot stand: eventueel ondersteund door experts.  

Deelnemen aan de werkgroep betekent overigens niet dat deelnemers instemmen met de komst van het zonnepark. Het streven is een zo evenwichtig mogelijke samenstelling van de werkgroep, om zo een goede afspiegeling van de omgeving te krijgen. Hierbij horen ook mensen en organisaties die kritisch tegenover het initiatief staan.

De eerste werkgroepbijeenkomst

Tijdens de eerste werkgroepbijeenkomst maken de deelnemers kennis met elkaar en bespreken ze uitgangspunten voor samenwerking. Ook bepalen ze welke onderwerpen ze in de werkgroepbijeenkomsten willen behandelen, wanneer ze dat willen doen en welke experts ze eventueel willen betrekken.

De ervaring leert dat deelname aan de werkgroep voor de deelnemers behapbaar blijft door een bepaalde periode af te spreken waarin de werkgroep actief is en een x- aantal bijeenkomsten te plannen.

Voorbeelden van te behandelen onderwerpen zijn:

  • Landschappelijke inpassing. Hieronder valt bijvoorbeeld het plaatsen van bomen en struiken rondom een zonnepark.
  • Ecologie. In dit kader kan worden besproken hoe het gebied toegankelijk blijft of aantrekkelijk kan worden gemaakt voor een bepaalde diersoort.
  • Biodiversiteit. Hierbij kan het gaan om het vergroten van het aantal plant-en diersoorten, bijvoorbeeld door het planten van vruchtdragende struiken of het aanleggen van bloemen- en kruidenrijk grasland.
  • Lokaal eigenaarschap. Het gaat bij dit onderwerp om verschillende vormen van investeren in het zonnepark* en het ontvangen van rendement door de omgeving via een lokale energiecoöperatie.
  • Beheer en doel van het omgevingsfonds. Dit fonds wordt speciaal voor de omgeving beschikbaar gesteld**. Het idee is dat de omgeving dit fonds zelf beheert en naar eigen inzicht uitgeeft.
  • Werkzaamheden en verkeer rondom de bouw van het zonnepark. Het gaat dan bijvoorbeeld om de planning van de werkzaamheden en de beoogde verkeersroutes van het bouwverkeer.
  • Communicatie naar en het betrekken van de rest van de omgeving. Hierbij staat centraal hoe omwonenden het beste kunnen worden geïnformeerd en betrokken: bijvoorbeeld via mails, nieuwsbrieven en open dagen.

*een aantal vormen van lokaal eigenaarschap wordt genoemd in de presentatie en het verslag van de verdiepingsbijeenkomst van 19 april 2022.

**15 jaar lang storten initiatiefnemers jaarlijks 50 cent per megawattuur in het omgevingsfonds. Als het zonnepark in een jaar 50 tot 60 miljoen kilowattuur opwekt, dan gaat er dat jaar ca 25.000 tot 30.000 euro naar dit fonds.

dylan gillis KdeqA3aTnBY unsplash
dylan gillis KdeqA3aTnBY unsplash

Hoe werken we samen?

Een vuistregel voor de omgang met elkaar in de werkgroep is: hard op de inhoud, maar zacht op de relatie. Uiteraard kunnen inhoudelijke discussies scherp zijn, omdat het de directe leefomgeving van betrokkenen betreft, maar alle deelnemers hebben respect voor elkaars standpunt.

In het proces zijn Pure Energie en andere initiatiefnemers, zoals een energiecoöperatie, zo open mogelijk met het delen van informatie, rekening houdend met privacy- en bedrijfsgevoelige informatie. Als zij bepaalde informatie niet kunnen delen vanwege bijvoorbeeld privacy, lichten zij dat zoveel mogelijk toe. 

De uiteindelijke beslissing of iets onderdeel van het plan wordt, ligt bij Pure Energie en een deelnemende energiecoöperatie; zij moeten namelijk de investeringen doen in het uiteindelijke zonnepark en zijn er verantwoordelijk voor dat het zonnepark voldoet aan wet- en regelgeving, financiële haalbaarheid en overige eisen en normen. Als aan de inbreng van werkgroepdeelnemers geen plek kan worden gegeven in het plan, dan lichten de initiatiefnemers toe waarom dat niet kan. 

De rest van de omgeving betrokken houden

Om de rest van de omgeving betrokken te houden, wordt van elke werkgroepbijeenkomst een verslag gemaakt.  In de verslagen wordt de inbreng van omwonenden geanonimiseerd vastgelegd. Doorgaans worden wel de namen, functies en organisatienamen vermeld van deelnemers van maatschappelijke organisaties, experts, de energiecoöperatie en Pure Energie. Het verslag en presentaties worden na akkoord van de werkgroepdeelnemers gedeeld via de nieuwsbrief van Zonnepark Westerlee en geplaatst op de website van het beoogde zonnepark.

Inwoners en maatschappelijke organisaties die niet meedoen in de werkgroep, kunnen (mede naar aanleiding van het verslag) vragen stellen, opmerkingen maken of suggesties doen via info@zonneparkwesterlee.nl. De werkgroep zal hierop gezamenlijk een antwoord formuleren. 

Uiteindelijke besluitvorming over het zonnepark

De werkgroep is een particulier initiatief en biedt omwonenden en maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het plan voor het zonnepark. De gemeenteraad en het college van burgemeester en besluiten uiteindelijk om een vergunning te verlenen. Daardoor is een mogelijk scenario dat:  
1) het plan voor het zonnepark voldoet aan de normen en regels, 
2) het proces met de omgeving in de werkgroep goed is verlopen, 
3) leden van de werkgroep desondanks niet kunnen instemmen met (delen van) het plan, 
4) Pure Energie (en de energiecoöperatie) toch besluiten het plan voor te leggen aan het bevoegd gezag,  
5) het bevoegd gezag alsnog besluit in te stemmen met het plan. 

 

Hebt u vragen over de werkgroep Zonnepark Westerlee?

Bel ons dan gerust van maandag t/m donderdag op: 06-10647253 of mail ons.