Veelgestelde vragen

Wij zijn bezig met een plan voor zonnepark Westerlee, mogelijk bij u in de buurt. Wij kunnen ons voorstellen dat u hierover vragen heeft. Daarom hebben wij een lijst met veel gestelde vragen gemaakt. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Over Zonnepark Westerlee

Wie is de initiatiefnemer van het zonnepark?

Duurzaam energiebedrijf Pure Energie is de initiatiefnemers van het zonnepark.

Wat is een zonnepark?

Een zonnepark is een veld met zonnepanelen, die vaak in lange rijen zijn opgesteld. De zonnepanelen wekken duurzame stroom op uit het zonlicht. De gewekte stroom gaat via een omvormer en transformator naar het elektriciteitsnet van de netbeheerder. Vervolgens leveren energieleveranciers deze energie weer aan particulieren en bedrijven.

Wat is de plek van het zonnepark?

Wij willen het zonnepark aanleggen op een stuk landbouwgrond in Westerlee tussen de D.H. Vinkersweg en de Ceresweg - parallel aan het Emergobos

Overzicht plangebied

Over het proces en de procedures

Heeft de gemeente al toestemming voor het zonnepark gegeven?

Nee. We zijn wel in gesprek met de gemeente Oldambt over ons plan, maar hebben nog geen verzoek voor een omgevingsvergunning ingediend. Wij vinden het belangrijk dat wij eerst met de omgeving verder in gesprek gaan over het plan en de aanpak.

Mag het zonnepark volgens de gemeentelijke regels?

De gemeente Oldambt biedt ruimte aan initiatieven voor zonneparken. In haar conceptbeleid (Programma wind en zon) staat dat de gemeente tot 2030 100 hectare realiseren. Daarna wordt er verder gekeken. Draagvlak en (financiële) participatie zijn belangrijke voorwaarden bij het verlenen van medewerking aan initiatieven.

Kan ik bezwaar maken tegen de komst van het zonnepark?

Ja, dat kan. Niet iedereen is het altijd eens met ontwikkelingen die in zijn of haar woon- of werkomgeving gebeuren. Dat begrijpen wij heel goed. Heeft u vragen of zorgen de komst van het zonnepark, dan vragen wij u vriendelijk om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wij gaan graag met u in gesprek om samen op zoek te gaan naar een oplossing. Komen wij er samen niet uit? Dan kunt u bij de gemeente een zienswijze of bezwaar indienen op het (voorgenomen) besluit van de gemeente om het bestemmingsplan te wijzigen of een tijdelijke omgevingsvergunning af te geven. Zij besluiten dan of uw bezwaren terecht zijn. Dit kunt u pas doen als wij officieel een verzoek voor de ontwikkeling van het zonnepark hebben ingediend bij de gemeente.

Kan ik betrokken zijn bij dit zonnepark?

Ja, dat kan. We hebben ervoor gekozen in een zo vroeg mogelijk stadium bekend te maken dat wij dit idee voor een zonnepark hebben. Uiteindelijk hebben wij een omgevingsvergunning nodig om het zonnepark te kunnen realiseren. In aanloop hiernaartoe hebben wij graag contact met betrokkenen uit de omgeving, zoals omwonenden en maatschappelijke organisaties die zich betrokken voelen bij het gebied of dit idee. Wij horen graag wat de vragen, suggesties en opmerkingen uit de omgeving zijn en willen proberen daar in ons uiteindelijke plan rekening mee te houden. Wie betrokken wil zijn bij de ontwikkeling van het plan voor dit zonnepark, kan zich altijd bij ons melden via: info@zonneparkwesterlee.nl

Over participatie

Krijgt de omgeving ook inkomsten van het zonnepark?

Naast lokaal eigenaarschap stellen de initiatiefnemers ook jaarlijks – voor de duur van 15 jaar - een deel van de inkomsten van het zonnepark beschikbaar aan de omgeving via het omgevingsfonds. De bijdrage vanuit het zonnepark aan dit fonds is jaarlijks 0,50 euro per opgewekte megawattuur (MWh) - gedurende 15 jaar. Dit is conform de richtlijn in het landelijke Klimaatakkoord. De precieze hoogte van de jaarlijkse bijdrage aan het fonds is dus afhankelijk van de hoeveelheid elektriciteit die in het voorgaande jaar is opgewekt door het zonnepark. Maar om een indicatie te geven: we verwachten dat dit zonnepark circa 60.000 MWh per jaar kan opwekken. Als het zonnepark in een jaar 60.000 MWh opwekt, gaat er dat jaar dus 30.000 euro naar het omgevingsfonds.

Hoe blijf ik op de hoogte?

We proberen deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, zodat iedereen die wil op de hoogte kan blijven. Daarnaast versturen wij nieuwsbrieven over de voortgang van ons idee. U kunt zich onder aan deze pagina aanmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt zich altijd weer uitschrijven voor deze nieuwsbrief. Mocht u informatie missen of vragen hebben, dan kunt u ook contact met ons opnemen via info@zonneparkwesterlee.nl.

Over zonne-energie

Wat is een zonnepark?

Een zonnepark is een stuk grond met daarop zonnepanelen die elektriciteit opwekken. De grootte van een zonnepark kan variëren: van één tot meer dan honderd hectare. De zonnepanelen worden geplaatst op een ‘tafel’ (stellage) en worden, omwille van de hoogste zonopbrengst, vaak op het zuiden georiënteerd. Daarnaast komen er steeds meer zogeheten oost-west-opstellingen waarbij de zonnepanelen meer gericht worden op de ochtend- en avondzon. De zonnepanelen leveren stroom die via een omvormer en transformator wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier levert vervolgens deze écht groene stroom aan particulieren en bedrijven.

Levert een zonnepark wel genoeg elektriciteit op?

De opbrengst van zonnepanelen is de laatste jaren flink gestegen. Zonnepanelen kunnen steeds beter de energie van de zon om zetten in elektriciteit. Een vuistregel is dat een hectare met zonnepanelen ongeveer één tot 1,3 miljoen kWh per jaar opwekt (de precieze opbrengst hangt af van het vermogen van de panelen). Eén tot 1,3 miljoen kWh is evenveel als circa 400 á 520 huishoudens per jaar gemiddeld gebruiken.

Kan zonlicht reflecteren op de zonnepanelen en hierdoor zorgen voor een hinderlijke schittering?

De huidige zonnepanelen hebben een speciale coating die ervoor zorgt dat er zo min mogelijk licht wordt gereflecteerd door de zonnepanelen. Dat gedeelte dat nog wel weerkaatst wordt, is minimaal en treedt slechts op bij een bepaalde hoek ten opzichte van de zonnepanelen. De tijd dat de zon onder deze hoek op de zonnepanelen schijnt, is zeer gering.

Daarnaast kan landschappelijke inpassing zoals een haag rondom het zonnepark voorkomen dat eventuele lichtschittering voor hinder in de omgeving kan zorgen.

Hoe zit het met geluidsoverlast?

Een zonnepark produceert nagenoeg geen geluid. De zonnepanelen zelf doen hun werk geruisloos. De omvormers die de gelijkstroom van de zonnepanelen omvormen naar wisselstroom voor op het elektriciteitsnet zijn verkrijgbaar zonder ventilatoren. De transformator die nodig is bij een zonnepark produceert een lichte zoem zodra midden op de dag de zon op het felst schijnt, maar dit valt al snel weg tegen achtergrondgeluiden in de omgeving. Gezien de afstand tussen het beoogde zonnepark en woningen in de omgeving verwachten wij dat omwonenden bij hun huis het zonnepark niet kunnen horen.

Waarom niet alleen zonnepanelen op dak?

Wij ontwikkelen en bouwen al meer dan 25 jaar duurzame energieprojecten, waaronder zonneprojecten. Veelal zijn deze op daken geplaatst, maar Nederland staat voor een grote opgave als het gaat om halen van onze doelstellingen voor verduurzaming van de energievoorziening. Willen wij deze doelen halen, dan moet alle verschillende manieren van duurzame energie worden toegepast. Zowel naar windmolens, geothermie, biomassa, zonnepanelen op daken als naar zonnepanelen op velden. Ook is niet elk (bedrijfs)dak zonder meer geschikt voor zonnepanelen. Zo is een belangrijk aandachtspunt of de constructie het extra gewicht van de zonnepanelen wel kan dragen.

 

Is het niet zonde om goede landbouwgrond vol te leggen met zonnepanelen?

Wij beseffen dat er verschillende meningen zijn over het gebruik van landbouwgrond voor een zonnepark. Toch vinden wij het verantwoord om een plan te maken voor dit zonnepark. Wij zijn ervan overtuigd dat het gebruik van landbouwgrond voor zonneparken niet te vermijden is als we als Nederland willen zorgen dat we onze duurzaamheidsdoelstellingen halen. De transitie naar een duurzame energievoorziening vraagt veel ruimte en zal het Nederlandse landschap op veel plekken veranderen. Ook zullen bepaalde stukken grond anders worden benut dan voorheen. De betreffende grondeigenaren zijn bereid hieraan mee te werken en daarom zijn wij tot de conclusie gekomen dat het verantwoord is dit plan te maken. Wel beseffen wij dat hier anders over kan worden gedacht en zijn altijd bereid hierover het gesprek aan te gaan.

Branchevereniging HollandSolar meldt overigens op basis van meerdere wetenschappelijke bronnen dat voor het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen minder dan een half procent van de landbouwgrond wordt gebruikt voor zonneparken. Daarmee komt de voedselproductie niet in gevaar. Naast zonneparken op landbouwgrond wordt namelijk ook ingezet op zonnepanelen op daken.

Is er nagedacht over invloed op planten en dieren?

De invloed van een zonnepark op de planten en dieren in de omgeving is sterk afhankelijk van het huidige gebruik van de grond. Als bijvoorbeeld een weiland verandert in een zonnepark en dit wordt ingepast met bloemrijke randen en beplanting komt er meer ruimte voor planten en dieren die niet gedijen in een weiland met alleen één grassoort. De biodiversiteit kan door de komst van een zonnepark toenemen, mits er aandacht wordt geschonken aan het plaatsen van landschappelijke en natuurlijke elementen. Wij willen daar bij het ontwerp van dit zonnepark rekening mee proberen te houden. Als u daar suggesties voor hebt, horen wij dat graag. Daarnaast moet het plan voor het zonnepark ook worden getoetst aan de Wet natuurbescherming. Deze wet waakt ervoor dat de impact op de natuur beperkt is.

Worden de panelen aan het eind van hun levensduur opgeruimd?

Ja, wij zorgen ervoor dat de zonnepanelen aan het eind van hun levensduur worden opgeruimd. Wij gaan ervan uit dat het zonnepark 25 tot 30 jaar geëxploiteerd kan worden. Wij zijn er dan ook verantwoordelijk voor dat deze weer worden verwijderd indien het zonnepark niet meer wordt geëxploiteerd. 

Zijn zonnepanelen recyclebaar?

Zonnepanelen zijn al grotendeels recyclebaar, maar nu nog niet volledig. Een zonnepaneel bevat een aluminium frame, een glasplaat, de (meestal silicium-)cellen, een kunststof plaat, geleiders en EVA folie. Tijdens het recycling-proces worden veel van deze stoffen van elkaar gescheiden en zo mogelijk terug gewonnen voor hergebruik. Helaas is dat nu nog niet helemaal het geval, maar de verwachting is wel dat zodra de grote aantallen afgedankte panelen zich aandienen, volledige recycling goed mogelijk is.